НАЧАЛО
НАСТАНЯВАНЕ
ГАЛЕРИЯ
ОФЕРТИ
ЗА РЕГИОНА
   
 

За контакти и резервациии:

гр.Брацигово 4579
ул."Атанас Кабов" 13Б
е-mail:stromon_hotel@abv.bg
gsm: 0899 105179

   
СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
         
     
         
 

      БРАЦИГОВО

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

1. Обща информация-Община Брацигово заема територия от около 221 кв.км.
Според физикогеографското райониране на България, Общината попада в Западно родопската област на Осоговско-Родопската зона. В нея се включват части от Бесапарска, Корсарски и Баташки ридове. Общината граничи с общините Кричим, Пещера, Батак и Девин. С тях е свързват асфалтирани пътища от републиканската пътна мрежа, а с Пловдив и Пещера- и Ж.П. линия. Най-високите й части са източните склонове на рида Къркалия с добре изразено северно - южно направление и северните склонове на Баташката планина - със западно - източно направление. Между тях е врязана долината на р. Стара и нейните притоци, включително р. Равно горска и р. У мишка. Територията на общината е разположена между 300м. и 1400м. надморска височина, а гр. Брацигово- 420м

2. Релеф

o Физикогеографските условия определят климата в района на общината, като преходно-континентален, което се доказва и от количествените показатели на основните климатични елементи.
o Геоложкият строеж на територията на общината е представен от гнайса, амфибиолити, слюдести шисти, дебелослойни мрамори.
o Широкото релефоизграждащо участие на мраморите е предпоставка за образуването на форми с карстов характер. Корозионното въздействие на водата върху пукнатините на мраморите е довело до образуването на подземна карстова хидрография.

3. Климат

o Средномесечната януарска температура е -0,3°С; средната юлска е 21,9 °С, а средногодишната е 11,5°С. Средногодишната температурна амплитуда е сравнително ниска- около 22 °С. В планинските части с надморска височина над 1000м. съответните средни температури са по-ниски с 3-4°С
o Средногодишните валежни количества варират между 500мм. в ниските и 750мм. до 1000мм. във високите части при средни за страната 650мм.
o Относителната влажност на въздуха е между 55% през август най- сухия месец и 83% през месец януари и декември . Денонощните колебания на влажността са по- малки - между 90% в сутрешните и 75% в обедните часове.
o Климатичните данни за ветровата характеристика в Брацигово са непълни.Ако се приеме, че са близки до тези в Пещера, то преобладаващите са североизточните и северозападни ветрове, чиято честота е почти еднаква, а средната скорост на вятъра е 1,7 м/сек. Имайки предвид разликите в месторазположението, може да се предположи, че неустойчивостта на атмосферата в Брацигово е по-голяма, което създава по- добра възможност за разсейване на вредните вещества в атмосферата.
o Геоложкият строеж на територията на общината е представен от гнайси, амфибиолити, слюдести шисти, дебелослойни мрамори.
o Широкото релефоизграждащо участие на мраморите е предпоставка за образуването на форми с карстов характер. Корозионното въздействие на водата върху пукнатините на мраморите е довело до образуването на подземна карстова хидрография.
Изключително интересен и забележителен е фактът, че община Брацигово се констатира най-чистия въздух на Балканския полуостров. Този факт е изнесен от последните изследвания на NASA направени в началото на 2004г. за което ръководството на община Брацигово получи специално известие, подкрепено със снимков материал от NASA - USA.


4. Маршрути, защитени територии, защитени видове растения и животни

- Маршрути и защитени видове растения и животни -На територията на екорегиона съществуват 11 туристически маршрута за пешеходен туризъм.като постоянно се създават и нови. Екопътеките предоставят изключително разнообразни възможности за туризъм и достъп до обектите за екотуризъм. . Маршрути 1 , 4 и 9 са високопланински и са предназначени за опитни туристи. Преминавайки през 10- те туристически маршрута могат да се видят защитени растителни видове като: вековен бук, миши трън, котенце, мечо грозде, нежит, бъз, мъхестта камбанка и др. От защитените животински видове се срещат: мишелов, малък ястреб, пъстър кълвач, червеногърба сврачка, бухал, кафява мечка и дива коза.

- Защитени територии - На територията на община Брацигово има обявени шест защитени територии, някои от които са:
o Защитена местност " Атолука". Намира се в землището на Брацигово и Равногор и заема площ от 318,2 ха.
o Защитена местност " Тъмра" - в землището на Брацигово и Розово. Площта й е 537,3 ха.
o Историческото място " Винище" - в землището на с. Равногор с площ 27,5 ха.
o Вековно дърво " Бук" Д.Р. № 515 - с. Розово
o Архитектурен резерват - с. Жребичко
o Всички защитени обекти попадат в горския фонд и се стопанисват и опазват от ГС - Пещера. Състоянието им е добро.
Защитени територии Всички защитени обекти попадат в горския фонд и се стопанисват и опазват от ГС Пещера. Състоянието им е добро.

5. Културно-историческо наследство


Община Брацигово има богато културно-историческо наследство. На територията на общината има много веществени доказателства, оставени от траки, римляни, славяни и българи. Могилите в с.Равногор са с тракийски произход. Тук е най-голямата куполна тракийска гробница в България. Камбанарията в Брацигово, строена през 1885 г. от майстор Иван Драгов, и е най-високата отделна камбанария на Балканския полуостров. Град Брацигово е известен с богатото си културно и историческо наследство. Традициите но брациговската архитектурна школа се продължават и до днес чрез обучението на нови кадри в професионалната гимназия по архитектура и строителство ПГАС " Г. Златков". Безспорен принос за освобождаването на България от турско робство има и гр. Брацигово, който е един от центровете на Априлското въстание - привлякло вниманието на европейските народи.
Природата на този край е съчетала красотата и величието на Родопите с плодородни полета, както благоприятните климатични условия, така и наличието на многобройни и уникални културно-исторически паметници.
Общината разполага с всички необходими ресурси за развитието на селски и екотуризъм и прави всичко необходимо да подпомогне желаещите да се занимават с тези дейности.
Също така географското разположение на общината в подножието на китните Родопи, и запазената възрожденска архитектура, създава още една възможност за надграждане и развитие на потенциала на туризма, който може да се яви като катализатор за структурното адаптиране и развитие на региона, както и да допринесе за развитието на съпътстващи туризма сектори. В историческия музей се съхраняват много снимки и документи, вещи и оръжие, проследяващи историята на селищата и борбите на неговите жители за свободата през 1876 г.
Етнографска експозиция - забележителен архитектурен паметник, в който са представени занаяти: розопроизводство, кацарство, тъкачество и др. Експозиция "Брациговска архитектурна школа" през Възраждането представя дейността на брациговските майстори в Османската империя. Експозиция в родната къща на Васил Петлешков.
Селището се развива бурно през възраждането и през 1831 г. е създадено Първото килийно училище. Днес Брацигово е град с богато културно-историческо наследство. Той е един от тези исторически градове, които крепят националния дух на българина.

II. КУЛТУРНИ ОБЕКТИ

1. Исторически музей

За първи път историческа сбирка в града е открита на 05.11.1988г.и се е помещавала в сградата на тогавашното начално училище. По-късно сбирката е пренесена в отделно помещение в сградата на градския съвет и получава статут на исторически музей. От 1956 след откриването на дом - паметника на културата историческият музей се помещава в две от залите на втория му етаж и има възможност да покаже по-голяма част от експонатите си.
Експозицията тематично обхваща периодите: Възраждане, Нова и Най-нова история. и дава сведения за възникването на селището, за неговия поминък, както и за духовното израстване на жителите му. Централно място заемат подготовката, избухването и хода на Априлското въстание в Брациговския въстанически пункт. Измежду експонатите на музея са оригиналите, останали от величавите борби на Априлци- пушки, ятагани, пищови и др. Тук е и единственото оригинално черешово топче в България и знамето на въстаниците, ушито от учителката Ана Гиздова. Следват вещи, свързани с революционните борби и участието на населението в тях. Експозицията завършва с материали за успехите в развитието на Брацигово и общината днес.
От 1988 год. историческият музей е настанен в нова, специално построена за тази цел сграда, която позволява на голяма площ да се разгърне и изложи събраното и съхранено ценно наследство характерно за бита, поминъка и културата на някогашните мърваци, дюлгери и розовари.

2. Попова къща

В тази къща построена през 1847г от братята Зафир и Михаил Попови и реставрирана едва през 1981г. се помещава музеят на Архитектурно-строителната школа през Възраждането - посветена на прочутите брациговски дюлгери.
В Архитектурната школа е показан богат снимков материал от живота на първомайсторите, майсторите, калфите и чираците. Показани са тяхни инстоменти и фрагменти от работа им. .Изложен а е оригиналната кондика /закон/ на строителния еснаф .

3. Кънева къща


Къневата къща е построена през 18 в. и е реставрирана през 1986г.Тя е и етнографския музей на града, в който са изложени вещи и инвентар за бита, поминъка, занаятите, облеклото и културата на жителите от град Брацигово и региона.
Експозицията е изработена в няколко направления: "Земеделие", "Дърводобив","Занаяти". Показано е с фотоси и оригинални инструменти обработката на земята, извършването на розопреработването в 150 гюлпани /розоварни/, тъй като в миналото маслодайната роза е заемала големи площи обработваема земя не само в Брацигово, но и в селищата Розово, Козарско, Бяга. Изложени са части от бичкиджийниците съществували по рекичките около града, а също и инвентар от кацарски работилници.
Домашните занаяти са представени със оригинални предмети: хурки, вретено, мотовилки, дараци, стан за тъкане на черги.
Изложени са и традиционните облекла от региона.
В етнографската сбирка на Кънева къща може да се видят и брациговските празници и обичаи.Тук са изложени обредни пити и хлябове, подредени са и три интериора, на бедно земеделско семейство, средно заможно и заможно семейство.

4. Петлешкова къща

Това е родната къща на Васил Ангелов Петлешков. Построена през 18в.от родителите на родния му баща Найден Велчев и реставрирана през 1976г. В този дом на 14.01.1845г. е роден Васил Петлешков в семейството на Екатерина и Найден Велчеви. Бащата умира рано. Майката се омъжва за брациговския чорбаджия Ангел Петлешков, който осиновява сина и. През 1873г. Петлешков завършва в Цариград "стодневни" курсове за аптекар. Завърнал се в родното Брацигово, той неуморно работи за културното издигане на населението. Под негово ръководство през 1874г. е създадено читалище"Тръндафил", на което той е председател.
В навечерието на въстанието, от 14 до 16 април , апостолите от ІV революционен окръг свикват историческото събрание в местността Оборище.Тук присъства и Васил Петлешков. Той е избран за председател на комисията, която трябва да изработи военния план на въстанието в окръга и възванието към народа.
Думите му "Сам съм- други няма. Аз водих, аз заповядах, други не търсете" изречени между пламъците на два огъня, останаха за вечни времена в нашата история.

5. Църква "Св. Йоан Предтеча"

Една от емблематичните сгради в Брацигово е църквата "Св.Йоан Предтеча". Храмът господен е започнат през 1832 г. и завършен през 1833г. от първомайстор Атанас - "Насе Гърнето" . Сградата представлява една от много рядко срещащите се църкви с два купола.
За по-добра акустика по вътрешните стени са вградени стомни и гърнета, от което произлиза и името на майстора на църквата.
Разпределението и вътрешните пропорции са оразмерени учудващо точно.
Външната архитектура на църквата говори за нейните строители като за оформени вече творци. Иконостаса на църквата и владишкия трон са изработени от майстори на Тревненската дърворезбарска школа.
Ярък пример за майсторството на Брациговските строители е построяването на най-високата самостоятелна камбанария на Балканския полуостров през 1884-1886 година от Иван Драгов. Цялата височина на камбанарията е 28,61 метра /38 аршина/, разпределена на 4 етажа в съотношение 3/2/2/1. Така с помощта на прости аритметични отношения, майстор изградил архитектурна композиция, чиито отделни части са свързани в хармонично единство. Камбанарията е оборудвана с две камбани и часовник.

6. Читалище "Васил Петлешков"

Брациговското читалище "Трендафил", както е първото му име е основано на 25 декември 1874год. от големия национал революционер Васил Ангелов Петлешков, който е негов първи председател и най-голям дарител.Обществено значим е доосвобожденският период на читалище "Трендафил", тъй като то събужда за свобода брациговци.В него се пеят революционни песни, играят се пиеси, четат се вестници и се коментира въстанието.Читалището е мястото, където заседава Местния революционен комитет, Ана Гиздова шие знамето на въстанието, а избата му постепенно се превръща в склад за храна и оръжие. Читалищните дейци са в първите редици на въстанието.
През първите 23 години от създаването му името на читалището многократно е променяно, едва през 1897год. то приема името "Будилник" и остава с него цели 54 години. В чест на 75 годишнината от Априлското въстание, чествано през 1951г. , читалището започва да носи завинаги името на своя основател Васил Петлешков. През 1954г. брациговското читалище е обявено за образцово. Паметна ще остане и 1956г. На проведения Първи национален преглед на читалищата по случай 100 годинишнината от основаването на първите читалища, брациговското е обявено за национален първенец. През същата година отваря врати и новопостроената сграда, в която то се помещава и до днес.
Построяването на сградата е подарък на Брацигово от правителството управляващо България след 1945г. за заслугите на града ни и в памет на стотиците жертви паднали във войните и революционните борби през различните епохи.Читалищната сграда е разположена на хълма "Малката пъдарница" над местността "Сартовица".Инвеститор е комитета за наука изкуство и култура, а автори на проекта са арх. Желязко Стойков и арх. Владимир Рангелов, конструктор е инж. Емил Попов. Строежът на сградата започва през 1954г. като срокът за реализация е 36 месеца. По време на строителните работи с цел икономии е премахнато средното стълбище, което трябвало да води до бъдещия паметник, а в последствие отпадат и други декоративни елементи по фасадата на сградата.Кулоарите на читалището, са с оригинални мозайки.Стенописите са дело на художника Иван Милчев.
Новата сграда официално е открита по време на коледните празници през 1956г. На 31. декември Министърът на вътрешните работи Георги Цанков тържествено прерязва трикольорната лента и обявява читалищния дом - паметник за открит.
Читалището разполага с богата материална база.
Голяма театрална зала с 404 места, с уникална акустика, дължаща се на вградени в стените й глинени гърнета. Камерна зала със 150 места, репетиционни, гримьорни, библиотека с три отдела-детски, справочен и художествен. Като застроена плащ сградата на читалището заема 1700 кв.м. и обем от 12 000 куб.м.
На партера в читалищната сграда е разположена градската библиотека. Годишно библиотеката раздава на своите читатели над 25 000 тома от общия библиотечен фонд, който е 40 644 регистрационни единици обособени в три отдела. Всеки желаещ може да ползва фонда на библиотеката , като за целта е необходимо да стане неин читател.

III. Допълнителна информация

1. Архитектурно- строителната школа


Архитектурно- строителната школа възниква през ХVIII в. след преселването на 150 семейства от Норманско /Егейска Македония/. Брациговските майстори-строители са прочути с умението си да обработват камък.Те са най- търсените майстори в Рилския манастир, тъй като усъвършенстват и разпространяват трикорабната псевдобазилика характерна за църквостроенето по онова време. Из под ръцете на брациговските майстори -строители са излезли много църкви и манастири най - известните от които са:
-църквата "Св.Неделя" в Батак е построена през 1813г. от майсторите:Марко Зисо и Петър Чомпъл.
-църквата в Рилския манастир е построена от майстор Исидор през 1816г.,а при възстановяването на манастира /1816 -1819г./след пожарите участват майстор Исидор и Насе Гърнето и мн.др.
-църквата "Йоан Предтеча" в Брацигово построена през 1832-1833г. от Насе Гърнето, а през 1884- 1886 г. и -камбанарията построена от от майстор Иван Драгов. Цялата височина на камбанарията от основите до върха е 28.61м. /З8 аршина/.Тя е най-високата отделна камбанария на Балканския полуостров.
-църквите"Св.Богородица" в гр.Пазарджик, "Св. Марина "в гр.Пловдив, "Св.Атанас" и "Св.Богородица" в Калофер, "Св.Йоан Предтеча" в Казанлък, "Св.Неделя" в София и още много култови сгради.
Под тяхните ръце израстват прекрасни образци на Българската Възрожденска архитектура като обществени здания , училища и жилищни архитектурни ансанбли в стария Пловдив, София, Карлово ,Елхово, Пазарджик, Брацигово и други.
Брациговските майстори се славели и със строителството на инженерни съоръжения - мостове и водопроводи. При построяването на моста над р.Струма/ Кресненското дефиле/ през 1864г.майстор Иван Боянин е награден от Султана с грамота, мундир с еполет и е признат от него за "архитект - практик".
Попови къщи разказват преданията на старите дюлгери, че Никола Фичев /Кольо Фичето/ идвал в Брацигово като калфа и щял да става зет на един от майсторите. И когато Никола Фичев замислил да строи моста над р.Осъм в Ловеч, той писал писмо до еснафа на дюлгерите в Брацигово, в което моли да му изпратят добри майстори. Еснафът веднага се отзовал на молбата му. Тук е съхранен и прочутия мещровски речник - словар на майсторите състоящ се от около 700 думи - кодове, с които те са наричали важните за дейността си пособия и елементи, за да не издават тайнството на занаята.
С фотоси, вещи и архитектурни макети къщата едва ли може да побере огромното дело на прочутата брациговска строителна школа.

2. ВЪЗРАЖДАНЕ

Един от първите майстори през Възраждането е известният брациговски строител Никола Тончев Устабашийски (учител на Колю Фичето). Негово творение са такива прекрасни архитектурни сгради, на които се радваме и днес, като: църквите "Св. Марина" в Пловдив, "Св. Богородица" в Пазарджик, "Св. Димитър" в Пещера, "Св. св. Петър и Павел" в Сопот,"Св. Никола" в Карлово и др. Друг известен майстор е Иван Христов Боянин, построил "Св. Неделя" - София, Католическата църква в Пловдив, Боянски водопровод, читалище "Трендафил" - Брацигово 1872 г. Същите награждава за майсторството си от султана с мундир диплом и сабя. Други известни майстори са Атанас Христов Гърнето, построил храма, и Иван Драгов, построил камбанарията на Църквата в Брацигово. Има данни за брациговски майстори, демонстрирали голямо умение в градежа на Рилския манастир в двата етапа 1816 и 1834 г., Мостa на Марица край Одрин, мост в Солун, за което са наградени от Великата порта.

През 1875 г. от 3054 жители 393 са били дюлгери. Именно това става причина през 1912 г. в Брацигово да бъде открито Сградо-строително училище, сега Строителен техникум.
Владеейки до съвършенство каменоделското изкуство и познавайки много добре качествата на камъка като строителен материал благодарение на старите им връзки с Италия и италиански майстори, брациговци внедряват нашироко употребата на камъка и тухлите в строителството. Те заменят дървените колони, паянтовите арки и сводове с масивни, изградени от камък или тухли, усъвършенствуват тяхната конструктивна форма и я подчиняват напълно на архитектурно-художествените изисквания. По такъв начин те първи възстановяват похватите на монументалната църковна архитектура през епохата на Възраждането и градят истински монументални сгради: църкви, мостове, кули, камбанарии и търговски магазини.

Изобщо архитектурното творчество на Брациговската архитектурна школа е в пълно съответствие с прогресивното архитектурно развитие през Възраждането, близко и понятно на народа и отразяващо неговите стремежи и неговия вкус.

Дейността на македонските българи, преселени в Брацигово, е част от онази голяма културна роля, която са играли архитектурните, художествените и резбарските школи от македонските земи за развитието на изкуствата по цялата българска земя през възрожденската епоха." (за повече инфoрмация вж. П. Берберлиев, В. Партъчев, "Брациговските майстори - строители", С., 1963).

3. АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ - БРАЦИГОВО 1876г.

По своя исторически обхват и организираност ,по броя на участниците, по политическите си резултати и значение Априлското въстание от1876г е най-крупната изяза на българското национално-освободително движение през Възраждането. То е логически завършек на столетните борби на българският народ за освобождение, продължение на идеите на Георги Раковски, на Любен Каравелов, на Васил Левски и на Христо Ботев. В края на 1875 г. Гюргевският централен революционен комитет взема решение за подготовка на въстание в българските зами, което да избухне през пролетта на 1876 г. Брацигово е на територията на IV революционен окръг с център Панагюрище и с главни апостоли Панайот Волов и Георги Бенковски.

На 22.11. 1876г в къщата на Никола Боянов под ръководството на Георги Бенковски се основава местен революционен комитет с председател поп Сокол /Никола Троянов/ и секретар Васил Петлешков. Поп Сокол е роден през 1824 г в Брацигово. Завършва килийно училище в родното село, а след това изпратен в манастира "Св. Богородица" край Кричим. По-късно е ръкоположен за свещеник в Брацигово, преподава в началното и класно учзлнще.
Васил Ангелов Петлешков е роден на 14.І.1845г. в семейството на Екатерина и Найден Велчеви. Бащата умара рано. Майката се омъжва повторно за Брациговският чорбаджия Ангел Петлешков, който осиновява нейните деца. През 1873г. Петлешков завършва "сто дневни" курсове за аптекар в Цариград. Завърнал се в родното Брацигово той неуморно работи за културното издигане на населението. Под негово ръководство през 1874г. е основано члталище "Тръндафил" на което той е избран за председател. С основаването на местния революционен комитет Васил Петлешков изцяло се отдава на революционната идея и на борбата за свобода на изстрадалия народ.

Комитетът в Брацигово става средище на революционни идеи за околните селища. Определят се райони за агитация от членовете на революционния комитет. За с. Козарско и с. Жребичко - поп Сокол и Никола Боянов, за с. Бяга - Васил Петлешков и Петър Ликоманов, за с. Розово - Ангел Арнаудов и Васил Петлешков и за с. Равногор - Щерю Ликоманов и Стоян Юруков. Местния революционен комитет разширява своята дейност и в селата Радилово и Капитан Димитритво. Изграждат се революционни комитети, които са пряко подчинени на комитета в Брацигово - формира се брациговски въстанически пункт. Започват усилени дни на подготовка за предстоящото въстание: събират се пари за закупуване на оръжие, барут, олово. Изработват се черешови топчета, фишеци, леят се куршуми, учителката Ана Гиздова шие знамето на въстаниците, жените шият униформи, сформира се въстаническа армия, провеждат се военни занимания.
В навечерието на въстанието от 14 до 16 април, апостолите от ІV- ти революционен окръг свикват историческото събрание в месността "Оборище". Тук присъства Васал Петлешков - представител на Брациговски въстанически пункт. Той е избран за председател на комисията, която трябва да изработи военния план за въстанието в окръга и възванието към народа,

Въстанието избухва преждевременно на 20 април 1876г. в Копривщица. Тодор Каблешков известява чрез кървавото писмо апостолите в Панагюрище. Васил Петлешков, свидетел на опиянението и възторга на панагюрци тръгва за Брацигово. Със себе си взема няколко възвания и кърваво писмо, с конто да съобщи за въстанието в селищата по десния бряг на река Марица - Радилово, Пещера, Батак, Перущица и др,
На 21 април на Синджирли бунар в Брацигово Васил Петлешков чете възванието, кървавото писмо и обявява въстанието с думите: "Бунт!Бунт! Панагюрнце, Копривщица, Клисура и селата въстанаха!" Започват шеснадесет дни свобода и борба на населението от Брацигово и района.
В хода на въстанието, от 21 до 25 април, селяните от селата Капитан Димитриево, Радилово, Бяга, Козарско, Жребичко и Равногор се преселват в Брацигово с жените и децата си. Сформира се въстаническа армия от 1333 бойци организирани в десетки, стотни и хиядна. За хилядник е определен Васил Петлешков, за главен ръководител на отбраната-Теорги Ангелиев от с. Радилово, за началник на оборудването - Дячо Върбалнов от село Равногор, за заместник на Васил Петлешков - Лазар Илиев от село Капитан Димитриево. Въстаниците водят с успех нападателни боеве срещу башибозушкия враг в околностите на Брацигово. На 27 април по най-тържествен начин в месността "Гробетоп" е изпробвана черешовата артилерия /състояща се от десет топове/ под ръководството на Георги Шаров. Брациговската отбрана е една от най-организираните в V революционен окръг. Защитата на укрепения лагер - Брацигово продължава от 21 април до 6 май. След успешни боеве на 5-6 май срещу редовна османска войска, брациговските въстаници са принудени да започнат преговори. Изпратени са парламентъори да преговарят с главнокомандващия османските сили Хасан паша . Постигнато е примирия. Условието е въстаниците да сложат оръжие и да се предаде ръководителя, войводата Васил Петлешков. За да спаси живота на населението в Брацигово, Петлешков сам се предава. Пашата заповядва да го поставят в огъня, надявайки се да сломи гордия апостол. Огън и стон! Пепел и отчаяние! Кръв и земя! И над всичко една българска гордост - мъжествена и непобедима! Петлешков ще изрече само думите:"Сам съм-други няма!"

В Априлската епопея от 1876г. в последвалите дни на погром от Брациговския въстанически пункт са убити 142-ма и заточени 252 -ма въстаници.

В 1878г. Русия обявява война на Османската империя превърнала се за нас в Освободителна.
В този дом на 14.01.1845г. е роден Васил Ангелов Петлешков в семейството на Екатерина и Найден Велчеви. Бащата умира рано. Майката се омъжва за брациговския чорбаджия Ангел Петлешков, който го осиновява. През 1873г. Петлешков завършва "стодневни" курсове за аптекар в Цариград. Завърнал се в родното Брацигово, той неуморно работи за културното издигане на населението. Под негово ръководство през 1874г. е създадено читалище "Тръндафил", на което той е председател. С основаването на местния революционен комитет Васил Петлешков изцяло се отдава на борбата за свобода на изстрадалия народ.

В навечерието на въстанието, от 14 до 16.ІV., апостолите от ІV-ти революционен окръг свикват историческото събрание в месността Оборище. Тук присъства Васил Петлешков - представител на Брациговски въстанически пункт. Той е избран за председател на комисията, която трябва да изработи военния план за въстанието в окръга и възванието към народа.

В Брацигово се ражда и оформя като революционер Васил Петлешков. Неговият героизъм и саможертва, думите му "Сам съм - други няма. Аз водих , аз заповядах , други не търсете " изречени между пламъците на два огъня, винаги ще разпалват най - искрени и родолюбиви чуства у всеки българин.

   
Всички права запазени © 2023 Стромон - Брацигово